ค่าย RYLA โรตารีสากล ภาค 3350 จัดกิจกรรม “ค่ายเยาวชนผู้นำโรตารี” ปี 2566 – 2567

62

Rotary International มีสมาชิกทั่วโลกกว่า 1.4ล้านคน แบ่งเป็นกว่า 500 ภาค ทั่วโลก ซึ่งสมาชิกล้วนเป็นผู้ประสบความสำเร็จในอาชีพของตน และสละเวลา และกำลังทรัพย์มาร่วมแบ่งปัน ร่วมกันทำงานเพื่อช่วยเหลือสังคม ภายใต้สโลแกน “บริการเหนือตน – Service Above Self” คือการบำเพ็ญประโยชน์โดยไม่หวังผลตอบแทน

โดยทั้งกว่า 500 ภาคทั่วโลก จะมีการจัดกิจกรรม “ค่ายเยาวชนผู้นำโรตารี” ที่มีชื่อเป็นสากล ว่า “RYLA – Rotary Youth Leadership Awards” เป็นค่ายที่จัดเพื่อมุ่งเน้นการพัฒนาเยาวชนให้มีภาวะความเป็นผู้นำ และการเป็นจิตอาสา บำเพ็ญตนเป็นประโยชน์แก่สังคม

และในปีนี้ ค่าย RYLA ของโรตารีสากล ภาค 3350 ได้ทำการรวบรวมเยาวชนทั้งสิ้น 355 คน จาก 129 โรงเรียน, จาก 84 สโมสรโรตารี ซึ่งประกอบไปด้วยนักเรียนในประเทศไทย 290 คน นักเรียนต่างชาติอีก 10 ประเทศ จำนวน 28 คน รวมทั้งสิ้น 318 คน และมีศิษย์เก่า RYLA ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นพี่เลี้ยงเยาวชน ร่วมทำหน้าที่เป็นผู้นำเยาวชนอีก 37 คน ภายในกิจกรรมดังกล่าว

ซึ่งคณะกรรมการ ได้ระดมทรัพยากรทุกด้านเพื่อสร้างเยาวชนให้เติบโตขึ้นเป็นผู้นำ เป็นฮีโร่แห่งอนาคต โดยเยาวชนเหล่านี้ จะเป็นกำลังสำคัญต่อสังคม และจะเป็นเมล็ดพันธุ์ดี ที่จะเติบโตเป็นผู้บำเพ็ญประโยชน์โดยไม่หวังผลตอบแทน ในลักษณะ “บริการเหนือตน” ตามแนวทาง Service Above Self ของโรตารี

โดยเรามั่นใจว่า ค่ายเยาวชนผู้นำโรตารี ได้ให้ความรู้ ให้แรงบันดาลใจ ให้สัมพันธภาพ ให้ประสบการณ์ที่จะอยู่ในใจของเยาวชนไปตลอดชีวิต ทุกคนที่ผ่านค่าย RYLA ในปีนี้ จะเป็นเยาวชนมีจิตใจโอบอ้อมอารี พร้อมที่จะช่วยเหลือเผื่อแผ่ เป็นฮีโร่ให้แก่ครอบครัว เป็นฮีโร่ให้แก่โรงเรียน เป็นฮีโร่ให้แก่สังคมและประเทศชาติต่อไป