ถอดรหัส กนอ. เปิดตัวโลโก้รอง “I-EA-T Elevation” พลิกโฉมอุตสาหกรรมไทยสู่ความยั่งยืน!

8

 

นายนรินทร์ กัลยาณมิตร ประธานคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ประธาน บอร์ด กนอ.) กล่าวระหว่างเป็นประธานงานเปิดตัวตราสัญลักษณ์ I-EA-T Elevation (ตราสัญลักษณ์รองของ กนอ.) ว่า  กนอ. รวมทั้งภาคเอกชน มีส่วนร่วมก่อตั้งและพัฒนานิคมอุตสาหกรรมจากอดีตถึงปัจจุบัน เป็นตัวจักรสำคัญในการช่วยยกระดับอุตสาหกรรมของประเทศไทยให้ก้าวสู่สากลได้อย่างรวดเร็ว ทันกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก กนอ. มีความตั้งใจที่จะนำพาอุตสาหกรรมของประเทศให้เติบโตอย่างแข็งแกร่งและต่อเนื่อง โดยปรับโฉมการให้บริการ พัฒนารูปแบบ และวิธีการทำงาน ให้สอดรับกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วในยุคนี้ ทั้งนี้ การออกแบบตราสัญลักษณ์ I-EA-T Elevation เปรียบเสมือนตัวกลางสะท้อนถึงการดำเนินงานและภาพลักษณ์ใหม่อันทันสมัยขององค์กร สื่อถึงความเป็นตัวตนและวิสัยทัศน์ที่มั่นคงและก้าวไกลของ กนอ. ในมิติที่หลากหลาย

กิจกรรมเปิดตัวตราสัญลักษณ์รองของ กนอ. และการเสวนาครั้งนี้ ผมเห็นถึงความตั้งใจของคณะกรรมการจัดงานที่ต้องการนำเสนอมุมมองอันน่าสนใจ ที่จะทำให้อุตสาหกรรมไทยก้าวสู่สากลอย่างยั่งยืน โดยเฉพาะการได้รับฟังแนวคิด ข้อคิดเห็น ข้อแนะนำ จากผู้บริหารระดับสูงของภาคเอกชน ที่มาร่วมปาฐกถาพิเศษในวันนี้ ซึ่งเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์และมีมุมมองใหม่ๆสามารถนำกลับไปพัฒนาอุตสาหกรรม ผลักดันเศรษฐกิจของประเทศให้เติบโตอย่างยั่งยืนตลอดไปประธาน บอร์ด กนอ. กล่าว

นายวีริศ อัมระปาล ผู้ว่าการ กนอ. กล่าวว่า  เพื่อยกระดับให้ภาคอุตสาหกรรมของไทยสามารถก้าวต่อไปได้อย่างยั่งยืนในอนาคต กนอ. ในฐานะองค์กรที่ทำหน้าที่ผลักดันภาคอุตสาหกรรมของไทยให้เติบโตมาตลอดกึ่งศตวรรษที่ผ่านมา เราจำเป็นต้องเร่งปรับตัวและเพิ่มสมรรถนะของตนเองให้เข้มแข็ง เพื่อก้าวให้ทันกับกระแสความเปลี่ยนแปลงทางอุตสาหกรรมของโลกได้อย่างทันท่วงที นำพาภาคีเครือข่ายและผู้ประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรมต่างๆ ของไทยให้ก้าวเข้าสู่สากลอย่างยั่งยืนไปด้วยกัน กนอ. จึงปรับแนวคิดและวิธีการทำงาน ปรับโฉมการให้บริการ รวมถึงภาพลักษณ์องค์กร เพื่อให้มีความทันสมัยและเป็นสากลยิ่งขึ้น โดย กนอ. ร่วมกับคณะที่ปรึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศึกษาการปรับภาพลักษณ์ของ กนอ.  พร้อมกับออกแบบตราสัญลักษณ์รองอย่างเป็นทางการ เพื่อใช้ในการสื่อสาร และงานประชาสัมพันธ์ของ กนอ. ในระดับชาติและนานาชาติ

กนอ.จะปรับใช้ตราสัญลักษณ์รองเพื่อสื่อสารถึงความเป็นองค์กรที่ทันสมัยของ กนอ. มากขึ้น แต่สิ่งหนึ่งที่เรายังยึดถือและคงมั่นไว้อยู่เสมอ คือ การให้ความสำคัญในการสนับสนุนเศรษฐกิจอุตสาหกรรม การรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม และการดูแลชุมชนอย่างเข้าถึงและเข้าใจ ซึ่งปรากฏและสื่อความหมายอย่างชัดเจนในตราสัญลักษณ์รองของเรา ที่สำคัญตราสัญลักษณ์รองนี้ได้ผ่านการโหวตคัดเลือกจากทั้งบุคลากรของ กนอ. และผู้พัฒนาอุตสาหกรรม รวมกว่า 400 ท่าน โดย กนอ. จะเริ่มใช้ตราสัญลักษณ์รองตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ทั้งนี้ ตราสัญลักษณ์รอง กนอ. ยังคงรูปแบบเดิม คือ ฟันเฟือง 6 แฉก และสีม่วงที่เป็นสัญลักษณ์ของอุตสาหกรรม แต่ในตราสัญลักษณ์รองนั้น มีการใช้เครื่องหมาย Infinity 3 ตัวมาร้อยเรียงกัน ซึ่งแสดงถึงการดำเนินภารกิจหลักของ กนอ. ใน 3 มิติ ได้แก่ การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอุตสาหกรรม การดูแลชุมชนและสิ่งแวดล้อม ซึ่งการจะสร้างเศรษฐกิจอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน จะต้องสร้างทั้ง 3 ด้านนี้ไปด้วยกัน และพยายามกระจายความยั่งยืนนี้ไปทุกภูมิภาคของประเทศ  นอกจากนี้ ตรงกลางของสัญลักษณ์รอง Infinity จะเห็นตัว S ที่มาจากคำว่า“Sustainable” โดยในตัว S นั้น แบ่งเป็น 2 สี คือ สีเขียวที่หมายถึงสิ่งแวดล้อม และสีส้มที่หมายถึงชุมชนนายวีริศ กล่าว

สำหรับการจัดกิจกรรมในวันนี้ (22 .. 66) เพื่อเปิดตัวตราสัญลักษณ์ “ I-EA-T Elevation” ซึ่งเป็นตราสัญลักษณ์รองของกนอ. ให้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง รวมถึงการจัดเสวนาเรื่องพลิกโฉมอุตสาหกรรมไทยสู่สากลอย่างยั่งยืนเพื่อตอกย้ำบทบาทของ กนอ. ที่มีต่ออุตสาหกรรมของประเทศไทย โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.วีริศ อัมระปาล ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย, คุณวิกรม กรมดิษฐ์ ประธานกรรมการและประธานคณะกรรมการบริหาร บมจ. อมตะ คอร์ปอเรชัน,  คุณจรีพร จารุกรสกุล รองประธานคณะกรรมการและประธานคณะกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่ม บมจ. ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น, ดร. ฮาราลด์ ลิงค์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. บี.กริม เพาเวอร์ และการเสวนาเรื่องอุตสาหกรรมไทยสู่อนาคตโดยได้รับเกียรติจาก คุณอมร ทรัพย์ทวีกุล รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. พลังงานบริสุทธิ์, คุณยงยุทธภักตร์ดวงจันทร์  ผู้อำนวยการอาวุโส แผนกรัฐกิจสัมพันธ์ บมจ. เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) และคุณบรรลือ ชื่นจิตกุลถาวร กรรมการ บจก. มูราตะ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย)

การสื่อถึงภาพลักษณ์อันทันสมัยของ กนอ. ผ่านการเปิดตัวและเริ่มใช้ตราสัญลักษณ์รองครั้งนี้ จะช่วยตอกย้ำภารกิจของกนอ. ในการเป็น Co-Creation หรือผู้ร่วมสร้างสรรค์การพลิกโฉมอุตสาหกรรมไทยกับภาคีเครือข่าย เพื่อบรรลุจะวัตถุประสงค์ที่ กนอ. วางไว้ นั่นคือ การนำพาอุตสาหกรรมไทยสู่สากลอย่างยั่งยืน    ผู้ว่าการ กนอ. กล่าวปิดท้าย